Unia Europejska

Strona główna / Unia Europejska


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost

konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i

małych przedsiębiorstw.

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 74 425, 26 PLN

CEL PROJEKTU: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

PLANOWANE EFEKTY: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji przedsiębiorstw, która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.